Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 462 Прието с Протокол № 22/21.02.2013 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл.30 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС-Русе, протокол № 8/09.11.2012 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, намиращ се в с. Ястребово, Община Русе, представляващ сграда със застроена площ 38,40 кв.м., с отстъпено право на строеж построена върху УПИ ХІІ, кв. 5, предмет на АОС № 1393/09.06.1997 г., вписан под № 30, том І, н.д. 19, вх. рег. № 144/08.01.2013 г. в Службата по вписванията-гр. Русе към Агенцията по вписванията, при начална тръжна цена 529 лева, без включен ДДС.
Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и да са за сметка на спечелилия търга.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на търга, да издаде заповед за определяне на спечелилия търга и да сключи договор за продажба на имота.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)