Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 463 Прието с Протокол № 19/23.02.2017 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.14, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл.14, т.7, т.8 и т.9 от Раздел IV на Учредителния акт на Фондация „Русе – град на свободния дух“ , както и с чл.4, ал.1 и ал.3, чл.9, ал.1 от Правилника за реда за осъществяване на общественополезна дейност и за набиране и разходване на имуществото на Фондация „Русе – град на свободния дух“, общинският съвет реши:

1. Приема основни насоки за дейността на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2017 г./Приложение№1/
2. Приема бюджет на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2017 г. /Приложение 2/
3. Упълномощава Управителния съвет на Фондация „Русе – град на свободния дух“ да организира провеждането на посочените в насоките конкурси/кампании съобразно приети от УС правила, да определи класираните участници и да предостави определеното финансиране за реализиране на съответното мероприятие в изпълнение на Основни насоки за работа на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)

Приложение № 1
ОСНОВНИ НАСОКИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА
ФОНДАЦИЯ „РУСЕ – ГРАД НА СВОБОДНИЯ ДУХ“ ПРЕЗ 2017 г.

 Организиране на събития в подкрепа на кампанията „Русе – град на свободния дух“, които надхвърлят традиционните формати, установени в календара на Община Русе:

 Иницииране на конкурси и селекция на проекти в направление „Местни инициативи“ с акцент върху широкомащабните събития, инициативи с висока обществена значимост и добавена стойност за местните общности, насърчаване на новите нестандартни и оригинални идеи в сферата на културата, културно-историческото наследство, изкуството, науката и образованието, в това число неформалното образование, иновациите, младежките дейности, развитие на гражданското общество и спорт;
 Иницииране на мащабни и иновативни събития, които подсилват ”чувството за общност” сред русенци, улесняват диалога между представители на различни културни, образователни и професионални групи, насърчават междусекторните форми на сътрудничество/ фестивали, концерти, пленери, изложби, спектакли, пърформанси, конференции и публични дискусии и др.
 Подкрепа за реализирането на устойчиви идеи с потенциал за развитие, които допринасят за популяризирането на Русе като град на традиции и новаторство на национално и международно ниво.

 Подкрепа на талантливи русенци, изявяващи се в различни сфери на изкуството, културата и образованието:

 Прием на искания за подпомагане и селекция на лица с изявени дарби от Община Русе в рамките на фонд „Лицата на Русе“, с цел задоволяване на образователни потребности, професионално развитие, постигане на по-високи резултати, реализация на иновативен продукт в сферата на културата и изкуството, образованието, високите технологии;
 Поддържане на програма за подкрепа и популяризиране на изявени деца и младежи от Русе
 Присъждане на награда „Посланици на свободния дух“ на лица с доказани постижения в областта на изкуството, културата, науката и образованието, изобретенията и новите технологии.
 Реализиране на втори етап на благотворителна кампания за набиране на средства „Талант без граници“ с цел обновяване на музикалните инструменти на НУИ „Проф. Веселин Стоянов“.

 Утвърждаване на Русе като „град на свободния дух“:

 Поддържане на уеб-базирани форми за информиране, популяризиране и участие (Интернет страница, присъствие в социалните мрежи, YouTube канал, Интернет медии);
 Организиране на кампании за популяризиране на Русе като привлекателна туристическа дестинация;
 Поддържане на мрежа от културни посланици на кампанията „Русе – град на свободния дух“ – популярни и емблематични личности, свързани с града и региона;
 Популяризиране и разпространяване на символите на кампанията сред представители на публичния, частния и гражданския сектор;
 Сондиране на общественото мнение относно ефективността на кампанията „Русе – град на свободния дух“.

 Мониторинг и сравнителен анализ на културните политики и събития на местно ниво:

 Анализ на добри практики;
 Събиране и обработване на статистическа информация относно развитието на културния сектор в Русе и региона;
 Мониторинг и сравнителен анализ на културните политики;

 Набиране на средства:

 Привличане на дарения от български и чуждестранни физически и юридически лица в подкрепа на кампанията „Русе-град на свободния дух“
 Приходи от допълнителна стопанска дейност, свързана с целите, формулирани в Учредителния акт на Фондацията.

 Проектна дейност:

 Реализиране на проект „Интегрирана мултимедийна платформа за активни култура и туризъм“ в партньорство със Сдружение „Регионални партньорства за регионално развитие – Видин“, Община Лом и Асоциация за проекти „Алексис Филиаши“, Румъния, с финансиране по Европейската програма за трансгранично сътрудничество България-Румъния. Водещ партньор по проекта е Сдружение „Регионални партньорства за регионално развитие – Видин“, а Фондация „Русе-град на свободния дух“, Община Лом и Асоциация за проекти „Алексис Филиаши“ са партньори. Стойност на проекта е 1 387 448,53 EUR, от тях за дейностите, които ще реализира Фондацията се очаква да постъпят 196 831,04 EUR. Целта на заложените дейности е да популяризира трансграничния район като атрактивна туристическа дестинация на базата на устойчиво използване на природните и културни ресурси, чрез иновационни и интерактивни ИТ решения за предоставяне на туристически услуги. Продължителността на проекта е 24 месеца.
 Реализиране на проект “Необходимост от Европейски уеб общности Румъния – България“ (NEWS BG – RO), с регистрационен номер 16.4.2.129, финансиран по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г. Стойността на проекта е 663 048 EUR, от тях за дейностите, които ще реализира Фондацията се очаква да постъпят 309 666 EUR.
Проектът е разработен съвместно с Асоциация „Регионален доброволчески център“, гр. Крайова, Румъния. Предвидените дейности са :
• Проучване на пазара на труда в Русе и Крайова.
• Тримодулно обучение
• Обучение на млади предприемачи
• Създаване на виртуална Информационно – образователна платформа с мобилно приложение, която ще осигурява безплатен достъп до полезна и актуална информация за случващото се в двете държави, обучителни материали, обяви за работа и он лайн консултации със специалисти в областта на трудовото законодателство, данъчното и социално осигуряване в България и Румъния.
Целта на проекта е да се проучи пазара на труда в двете държави и да се насърчи териториалната мобилност на работна сила, като се сведат до минимум пречките, които стоят пред българи и румънци при търсене на работа в съответната съседна страна. Продължителността на проекта е 24 месеца.
 Идентифициране на възможностите за кандидатстване за финансиране по програми на ЕС и други донорски схеми.

 Разширяване и поддържане на устойчива мрежа от партньорства и междусекторно сътрудничество:

 Партньори от Русе и региона;
 Партньори от България;
 Партньори от Гюргево и Букурещ;
 Партньори от Дунавските страни;
 Партньори от побратимени на Русе градове;
 Партньорства с потенциални спонсори на кампанията;
 Други партньорства.

 Създаване на мрежа от доброволци и стажанти.

 Привличане на младежи от неправителствени организации и клубове, студенти

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)

Приложение 2
ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ НА ФОНДАЦИЯ „РУСЕ – ГРАД НА СВОБОДНИЯ ДУХ“ ЗА 2017 Г.
Приходи
Разходи
1. Преходен остатък от целеви дарения през 2016 г.
688 лв.
1. Човешки ресурси
36 000 лв.
2. Целева субсидия от бюджета на Община Русе за 2017 г.
100 000 лв.
2. Външни услуги и реклама
12 000 лв.
3. Частни дарения
125 000 лв.
3. Командировки в страната и чужбина
1500 лв.
4. Фонд „Лицата на Русе“, Фонд „Местни инициативи“
164 188 лв.
 
 
5. Собствен принос по проект “Необходимост от Европейски уеб общности Румъния – България“ (NEWS BG – RO)
12 000 лв.
Проекти с финансиране по програми на ЕС и други донорски схеми
Приходи
Разходи
4. Преходен остатък по проект  Интегрирана мултимедийна платформа за активни култура и туризъм /IMPACT/
23 855 лв.
 
 
 
5. “Интегрирана мултимедийна платформа за активни култура и туризъм“ /IMPACT/
200 000 лв.
6. Проект „Интегрирана мултимедийна платформа за активни култура и туризъм“ /IMPACT/      
223 855 лв.
6. Проект “Необходимост от Европейски уеб общности Румъния – България“ (NEWS BG – RO)
200 000 лв.
7. Проект “Необходимост от Европейски уеб общности Румъния – България“ (NEWS BG – RO)
200 000 лв.
Общо приходи:
649 543 лв.
Общо разходи:
649 543 лв.
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 (чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)