Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 463 Прието с Протокол № 21/22.04.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, и извлечение от Протокол №15/23.02.2021 г. на КОС, Общинският съвет     реши:

            Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване възмездно право на строеж за изграждане на склад за инвентар с размери 10м./12м. и височина до 3,60 м., със застроена площ от 120 кв.м., върху имот – частна общинска собственост, представляващ застроен урегулиран поземлен имот УПИ III–11 от кв. 60 по регулационния план на с. Сандрово, Община Русе, с площ от 1228 кв.м., отреден за жилищно застрояване, съобразно виза за проектиране, издадена на 17.09.2020 г. от Главния архитект на Община Русе, при начална тръжна цена 3 780,00 лева /три хиляди седемстотин и осемдесет лева/, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга.

           Решението подлежи на оспорване чрез Общински Съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.                                                             

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)