Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 463 Прието с Протокол № 22/21.02.2013 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21 ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.30 от Наредба № 1 на ОбС Русе за общинската собственост, Заявление за закупуване на имота и извлечение от протокол №9/18.12.2012 г. на КОС, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот в с.Николово, представляващ ПИ 1285, кв.60 с площ 545,00 кв.м., предмет на АОС № 6542/22.08.2011г., вписан с вх.рег.10280/24.08.2011г.,т.46, том 25,н.д.5305 в АВп. при начална тръжна цена 7 400,00 лв., без включени ДДС, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия търга.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на търга, да издаде заповед за определяне на спечелилия търга и сключи договор за продажба.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)