Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 463

РЕШЕНИЕ № 463
Прието с Протокол № 23/19.02.2009 г.

На основание, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.50а от ЗФВС и чл.11, ал.1 и ал.2, чл.49 ал.1 т.1 и ал.2 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе за Общинската собственост, раздел I, чл.2, ал. 1, т. 20, и раздел II, чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе, за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общинският съвет реши:

Дава съгласие да бъде проведен публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от пет години на част от имот ПОС, както следва:
СК „Локомотив”:
I. Спортна зала № 3 с площ 80 кв.м., описанa в АОС № 1048/09.12.1996 г., с начална наемна цена: 6,00 лв., определена съгласно раздел I, чл.2, ал. 1, т. 20 и раздел II, чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе, за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение.
II. Определя следните конкурсни условия за кандидатите:
1. В конкурса могат да участват юридически лица и обществени организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ в общ. полза, членове на Българската спортна федерация по кикбокс.
2. Ползване на обекта по предназначение – за спортно – тренировъчна дейност по кикбокс.
3. Извършване на начален текущ ремонт за срок до пет месеца от сключване на договора със собствени средства и привеждане в състояние, позволяващо провеждане на нормален тренировъчен процес.
4. Извършване на ежегодни ремонти при възникнала необходимост, след съгласуване с ръководството на ОП „Спортни имоти”
III. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на публично оповестен конкурс по точка I, след влизане в сила Решението на Общински съвет, да утвърди конкурсната документация, да издаде заповед и сключи договор.