Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 464 Прието с Протокол № 19/23.02.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 17, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА и чл. 18, ал. 2, т. 3 от Закона за закрила и развитие на културата, Общинският съвет реши:

1. Приема „Правилник на Програма „Култура“ на Община Русе за финансиране на проекти в областта на изкуствата и културата“ и утвърждава приложенията към него. Правилникът е неразделна част от решението.
2. Отменя Правилата за реда и условията за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата от бюджета на Oбщина Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)

П Р А В И Л Н И К
НА ПРОГРАМА „КУЛТУРА“ НА ОБЩИНА РУСЕ
ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВАТА И КУЛТУРАТА
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.1. Настоящият правилник урежда реда и условията за финансиране на проекти в областта на изкуствата и културата чрез бюджета на Община Русе.
Чл.2. Програма „Култура“ има за цел да подкрепя, стимулира и ускори развитието на културния процес на територията на Община Русе като:
1. насърчава културното многообразие;
2. насърчава развитието на конкурентноспособен културен продукт чрез равнопоставеност на различните субекти, прозрачност и конкурсно начало;
3. осигурява широк достъп до културния продукт и реално повишаване на общественото доверие към културните оператори, функциониращи на територията на Община Русе.
4. стимулира въвеждането на иновативни практики в създаването и разпространението на културния продукт;
5. стимулира въвеждането на съвременни образователни практики в областта на културата и изкуствата, насочени към развитието на аудиторията;
6. стимулира развитието на гражданската инициатива в областта на културата и изкуството;
7. създава условия за развитие на творческите индустрии;
8. съдейства за социализацията на културно-историческото наследство на региона;
9. стимулира създаването на интегриран туристически продукт на базата на културното многообразие на региона;
10. насърчава международните контакти и обмен в областта на културата и изкуството;
11. създава условия за синхронизиране на общинската културна политика с европейската практика и стандарти.
Чл.3.Програмата подкрепя проекти в следните основни направления:
1. Международни фестивали в областта на изкуствата;
2. Малки творчески проекти в областта на изкуствата и културата;
Чл.4. (1) Всички проектни предложения следва да отговарят на обявените в чл. 2 цели на програмата и да съответстват на поне една от следните тематични области:
1. Проекти в областта на изпълнителските изкуства (театър, музика, танц);
2. Проекти в областта на съвременните визуални изкуства, архитектурата и дизайна;
3. Проекти в областта на литературата;
4. Интердисциплинарни проекти, свързващи изкуство, култура, образование и нови технологии;
5. Мобилност на артисти и продукции и международен културен обмен;
6. Резидентни проекти, свързани с творчески престой;
7. Проекти, свързани с културна периодика, научни изследвания, документални издания, сборници, анализи и проучвания;
8. Изследване и социализация на културното наследство;
9. Развитие на алтернативни пространства за култура;
10. Популяризиране на Русе като значим културен център.
(2)Програмата не подкрепя проекти, които:
1. не се изпълняват на територията на Община Русе;
2. са с неуредени права съгласно Закона за авторското право и сродните му права;
3. нарушават човешките права, подбуждат конфликти и противопоставяне, създават или подпомагат негативни стереотипи на етническа, религиозна, сексуална или друга основа, или насърчават езика на омразата;
4. допускат дискриминация;
5. включват дейности, свързани с политически партии и интереси;

Раздел ІІ
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА
Чл.5. (1) Финансовите средства се предоставят след провеждане на конкурс и класиране на проектните предложения.
(2) Конкурсът се обявява ежегодно със заповед на кмета на общината в едномесечен срок от влизането в сила на решението за приемане на бюджета на община Русе.
Чл.6. Конкурсът се обявява публично чрез медиите (поне в един русенски ежедневник) и на интернет страницата на Общината, не по-късно от 30 дни преди крайната дата за представяне на проектните предложения.
Чл.7. Бюджетът на Програма „Култура“ се определя и разпределя по направления ежегодно с приемането на бюджета на Община Русе за съответната календарна година.
Чл.8. Програмата се финансира в рамките на бюджета на Община Русе – “Култура” – “Други дейности по културата”, параграф 1098 – “Други некласифицирани разходи”.
Чл.9. Максималните суми за финансиране на едно проектно предложение се определят както следва:
1. За направление „Международни фестивали в областта на изкуствата“ – до 12 000 лв.
2. За направление „Малки творчески проекти в областта на изкуствата и културата“ – до 3 000 лв.
Чл.10. (1)В конкурса могат да участват:
1. Културни организации, регистрирани по Закона за закрила и развитие на културата, Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за народните читалища, Търговския закон и Закона за кооперациите със седалище на територията на Община Русе.
2. Юридически лица, създадени по Закона за предучилищното и училищното образование и Закона за висшето образование, със седалище на територията на Община Русе.
3. Структури на Община Русе в областта на културата и изкуството.
(2) За направление „Международни фестивали в областта на изкуствата” могат да кандидатстват и организации, чиято регистрация не е на територията на Oбщина Русе.
Чл.11. В конкурса не могат да участват кандидати или партньори, които:
1. са обявени в несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност;
2. са в ликвидация;
3. не са изпълнили условия по предходно финансиране от общината ;
4. са подпомагани за същия проект или за част от него по други програми на Община Русе;
5. имат парични задължения към държавата или Община Русе.
Чл.12. Програмата финансира следните дейности:
1. създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата;
2. организация на фестивали и конкурси в областта на изкуствата и културата;
3. образователни и обучителни инициативи в областта на изкуствата и културата;
4. научни изследвания, документални издания, публикации, анализи в областта на изкуството и културата;
5. въвеждане на експериментални/иновативни форми на културна дейност;
6. промотиране на културен продукт;
7. промотиране на възможностите на град Русе като културен център;
8. проучване, опазване и популяризиране на културно-историческото наследство
9. създаване на интегриран туристически продукт на основата на културното многообразие на града и региона;
10. международна културна дейност;
11. стимулиране на любителското изкуство.
Чл.13. (1) По програмата се финансират разходи за:
1. възнаграждения на творчески екипи по реализацията на проекта;
2. организиране на събития;
3. изработване на рекламни и информационни материали – печатни, на CD/DVD;
4. отпечатване на издания;
5. административни разходи до 10 % от исканата сума;
6. закупуване на материали и консумативи;
7. транспортни и командировъчни разходи;
8. наем на зали и оборудване;
9. други, присъщи за реализацията на проекта разходи, непопадащи в обсега на чл. 14.
(2) За да бъдат признати за допустими, разходите за осъществяването на проектите следва да отговарят на следните изисквания, доказани и във финалния отчет по проекта:
1. Да са извършени по време на изпълнението на проекта в рамките на договорения срок – след датата на сключване на договора и преди изтичане срока на действието му;
2. Да са обвързани с предмета на сключения договор и да съответстват на одобрения бюджет за изпълнението на проекта;
3. При неизпълнени дейности извършените разходи се считат за недопустими;
4. Да са придружени със заверени копия на разходооправдателни документи (и/или други счетоводни документи) съгласно националното законодателство, както и с друга документация, доказваща получаване на стоки и/или услуги;
5. Да отговаря на изискванията на данъчно-осигурителното законодателство и закона за счетоводството;
6. Разходите се считат за възникнали, когато стойността им е фактурирана и предметът е доставен (в случай на стоки) или изпълнен (в случай на услуги);
7. Разходите са отчетени в срок до 1 месец от приключването на срока на изпълнение, но не по-късно от 10 декември на текущата година.
Чл.14. Програмата не финансира:
1. разходи, свързани с генериране на печалба;
2. разходи по Закона за ДДС;
3. индивидуални проекти за обучение и специализация извън град Русе и/или стипендии;
4. организации, които не са отчели проектите, финансирани от предходни сесии, съгласно изискванията на програмата;
5. закупуване на дълготрайни материални активи, оборудване и представителни разходи (разходи за коктейли, кафе-паузи, подаръци и пр.);
6. данъци и такси извън пряко възникналите от дейностите по проекта;
7. банкови такси извън пряко възникналите от дейностите по проекта;
8. разходи, финансирани по други програми и/или инициативи на Община Русе;
9. разходи, направени преди сключването на договора за реализацията на проекта.
Чл.15. Програмата финансира до 70% от общата стойност на проектното предложение, в размер на не повече от определената от Общински съвет – Русе максимална сума за финансиране на едно проектно предложение по съответното направление и не по-малко от 80% от исканата сума.
Чл.16. Организациите могат да кандидатстват в една сесия с един проект по едно от двете направления на програмата.
Чл.17. Проектните предложения следва да предвиждат мерки за публичност на проекта (пресконференции, публикации и др.), а при реализация – да се отбелязва задължително във всички случаи и по подходящ начин, че проектът се финансира по Програма „Култура“ на Община Русе.
Раздел ІІІ
РЕД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА
Чл.18. Проектите се разглеждат на два етапа както следва:
1. Проверка за административно съответствие и допустимост на кандидата и проектното предложение;
2. Оценяване и класиране на проектните предложения по същество.
Чл.19. (1) Установяването на административно съответствие и допустимост на кандидата и на проектното предложение се извършва от работна комисия, назначена от кмета на Община Русе, в състав: двама представители на Дирекция „Култура и образование”, един юрист, един счетоводител и един представител на Постоянната комисия по култура и религиозни въпроси при ОбС – Русе. Комисията изготвя протокол с писмено становище за всяко проектно предложение и го предоставя на комисията по ал. 2.
(2) Допускането, оценяването и класирането на проектните предложения се извършва от комисия, назначена от кмета на Общината, в състав: трима служители на Общинска администрация, съставът на Постоянната комисия по култура и религиозни въпроси при ОбС, един външен експерт, предложен от ресорния заместник-кмет.
Чл.20. Комисията по чл.19, ал. 2 заседава не по-късно от 7 (седем) дни след крайния срок за подаване на документите за конкурса при кворум не по-малко от 2/3 от общия състав като взема решенията си с обикновено мнозинство.
Чл.21. Всеки член на комисията подписва декларация, удостоверяваща наличие или липса на конфликт на интереси.
Чл.22. Членовете на комисията, декларирали наличие на конфликт на интереси по едно или повече от кандидатстващите проектни предложения, нямат право да участват в обсъждането и класирането на същите.
Чл.23. Комисията оценява проектните предложения, като прилага критериите, разписани в Картата за оценка на проектните предложения, както следва:
1. Административно съответствие и допустимост на кандидата и на проектното предложение;
2. Финансов, технически и административен капацитет на кандидатстващата организация;
3. Съответствие на проектното предложение със съдържанието на Програма „Култура“;
4. Оригиналност и иновативност;
5. Творческа и социална ефективност;
6. Методологична и организационна осигуреност на проекта;
7. Оценка на бюджета: Целесъобразност, реалистичност и ефективност на разходите;
8. Устойчивост на резултатите.
Чл.24. Комисията изготвя протокол с резултатите от оценяването на проектните предложения на база критериите, описани в чл. 23;
Чл.25. При установено несъответствие на проектното предложение с разписаните по Раздел I от Картата за оценка на проектните предложения критерии (Проверка за административно съответствие и допустимост) проектът отпада от по-нататъшно разглеждане.
Чл.26. Финансиране получават проектите, класирани в низходящ ред до изчерпване на отпуснатите по съответното направление средства.
Чл.27. В срок до 5 (пет) дни от заседанието на комисията, същата представя на Кмета на Община Русе протокола с класирането на проектните предложения, съдържащ и предложение за финансиране на класираните от комисията проекти в рамките на определените по бюджет средства.
Чл.28. В срок до 10 (десет) дни от обявяване на резултатите на интернет-страницата на Община Русе всеки кандидат може да получи копие от Картата за оценка на своето проектно предложение.
Чл.27. Списъкът с одобрените за финансиране проекти се публикува на интернет-страницата на Общината.
Чл.29. Кметът на Община Русе издава заповед за сключване на договори с организациите, чиито проектни предложения са предложени за финансиране, в десетдневен срок от утвърждаване на протокола.
Чл.30. Получилите финансиране организации могат в хода на реализацията на проекта да прехвърлят разходи от едно перо в друго до 10%, което следва да бъде посочено изрично в отчета на проекта.
Чл.31. Всички продукти, закупени или произведени от получилата финансиране организация, остават негова собственост, освен ако в договора не е уговорено друго.

Раздел IV
ДОКУМЕНТИ, РЕД И НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ

Чл.32. Организационно-административното обслужване на Програма „Култура“ се извършва от отдел „Култура” на Община Русе.
Чл.33. Пакетът от документи по програмата се публикува и може да бъде изтеглен от интернет–страницата на Община Русе и включва както следва:
1. Правилник на Програма „Култура“ на Община Русе за финансиране на проекти в областта на изкуствата и културата;
2. Формуляр за кандидатстване (Приложение 1);
3. Формуляр за бюджет (Приложение 2);
4. Декларация за попълване от кандидата по образец ( Приложение 3);
5. Карта с критерии за оценка на проектните предложения (Приложение 4);
6. Формуляр за окончателен съдържателен и финансов отчет (Приложение 5).
Чл.34. Кандидатстващите за финансиране организации представят документи както следва:
(1) За проекти в направление „ Международни фестивали”:
1. Формуляр за кандидатстване по образец (Приложение 1);
2. Формуляр за бюджет по образец (Приложение 2);
3. Приложени оферти от изпълнители на дейности по проекта (където е приложимо). Ценови оферти се прилагат за всички разходи, различни от хонорари по реализацията на проекта;
4. Декларация за попълване от кандидата по образец (Приложение 3);
5. Автобиография на ръководителя на проекта;
6. Писма за подкрепа от партниращи организации (при наличието на такива);
7. Приложения: по 1 пакет рекламни материали от последните 3 (три) издания на фестивала (афиш, диплян, каталог и др. по преценка на кандидата).
(2) За проекти в направление „Малки творчески проекти“:
1. Формуляр за кандидатстване по образец (Приложение 1);
2. Формуляр за бюджет по образец (Приложение 2);
3. Приложени оферти от изпълнители на дейности по проекта (където е приложимо). Ценови оферти се прилагат за всички разходи, различни от хонорари по реализацията на проекта;
4. Декларация за попълване от кандидата по образец (Приложение 3);
5. Автобиография на ръководителя на проекта;
6. Писма за подкрепа от партниращи организации (при наличието на такива);
7. Проектните предложения за издателска дейност се придружават от минимум 2 (две) рецензии на професионалисти/независими експерти в съответната област.
Чл.35. Документите за кандидатстване се подават в Деловодството на Община Русе, комплектовани в 1 оригинал и 2 копия на хартиен носител и 1 копие на електронен носител, в запечатан плик с четливо изписано името на кандидата и наименованието на проектното предложение.
Чл.36. Документите се попълват задължително на компютър и се комплектоват по реда на чл.34. Документи, попълнени на ръка няма да бъдат разглеждани.

Раздел V (Изм. 2016)
СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР. МОНИТОРИНГ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ
Чл.37. Договорите за финансиране на одобрените проекти се сключват от кмета на Община Русе, като одобреното проектно предложение и неговият бюджет са неразделна част от договора.
Чл.38. Организацията изпълнител е длъжна да спази следните условия:
1. Да осъществи цялостното изпълнение на проекта, съгласно одобрения проект и бюджет;
2. Да предоставя исканата му информация в хода на изпълнение и да осигурява достъп за проверка от страна на комисията по чл. 39;
3. Да съдейства при извършването на проучвания за резултатите от изпълнението на проекта;
Чл.39. Текущият мониторинг и контролът по изпълнението и отчитането на финансираните проекти се извършва от комисия, назначена със заповед на кмета на общината в състав от трима служители на общинска администрация и от общинския отдел „Култура”.
Чл.40. След реализацията на проекта финансираната страна се задължава да отчете в едномесечен срок след приключването на проекта, но не по-късно от 10 декември на текущата година, финансирания от Общината проект, като попълни надлежно Формуляр за окончателен съдържателен и финансов отчет (Приложение 5), съдържащ необходимите съдържателни, технически и финансови данни за реализацията на проекта и придружен със заверени копия от оригиналните разплащателни документи в 2 (два) екземпляра и 1 копие на електронен носител.
Чл.41. Комисията по чл. 39 изготвя протокол от заседанието си, който се утвърждава от кмета на Община Русе.
Чл.42. При непълно и некоректно отчитане на проекта, съгласно изискванията на чл. 38 и чл. 40 от настоящия Правилник, както и при неизпълнение на клаузи от сключения договор, преведените от Общината средства следва да бъдат възстановени с дължимите лихви.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на този Правилник:
1. „Конфликт на интереси” е налице, когато лицето има частен интерес, който оказва и/или би могъл да окаже влияние върху обективното и безпристрастно изпълнение на задълженията по смисъла на настоящия Правилник. Частният интерес включва всяко предимство за лицето, членовете на неговото семейство, както и за лица и организации, с които лицето поддържа бизнес отношения, участва в органите им за управление или ги представлява.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. За всички възникнали, но нерешени в настоящия правилник въпроси, комисиите вземат решения с обикновено мнозинство.
§ 2. С настоящия документ се отменят Правила за реда и условията за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата от бюджета на Община Русе, приети с Решение № 774 с Протокол № 37/28.01.2010 г., допълнени с Решение № 827/18.03.2010 г. на ОбС – Русе и с Решение № 907/20.02.2014 год.
§ 3. Правилникът се приема на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 17, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА и чл. 18, ал. 2, т. 3 от Закона за закрила и развитие на културата с Решение №464 Протокол № 19/23.02.2017 г. на ОбС – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)