Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 464 Прието с Протокол № 21/22.04.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 38, ал. 2 и ал. 4 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 3 и чл. 42, ал. 2 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост и Протокол №15/23.02.2021 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за учредяване възмездно право на пристрояване за изграждане на пристройка със застроена площ 38,02 кв.м., с размери 9,6м./3,96м. към съществуващи гараж и лятна кухня, разположени в УПИ VIII – 433, кв. 40 по регулационния план на с. Сандрово, Община Русе, предмет на АОС №6135/23.11.2009 г., в полза на Върбан Илиев Илиев и Красимир Върбанов Илиев, съобразно предвижданията на одобрения на 10.12.2020 г. от Гл. архитект на Община Русе проект, срещу заплащане на цена в размер на 1 335,00 лв., без включени дължими данъци и такси, които се дължат от суперфициарите.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                   (Иво Пазарджиев)