Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 464

РЕШЕНИЕ № 464
Прието с Протокол № 23/19.02.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, на основание чл. 34, ал.1,т.1, чл.37, ал.1, т.1, чл. 38 и чл. 39 от Закона за лова и опазване на дивеча и чл. 49 от ППЗ за лова и опазване на дивеча, на основание Ловоустройсктвения проект от 2005 год. на Държавно ловно стопанство “Сеслав” гр. Кубрат – том ІІІ, раздел V, таблица № Л – 8 и приложение № 3, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем земеделските земи в общинския горски фонд, землище с. Тетово с площ 263,739 дка. за ловностопански мероприятия на Държавно ловно стопанство ”Сеслав” гр. Кубат, срещу наемна цена от минимум 12 лв. на декар, определена с Решение № 291 от 2008 год. на Общински съвет – Русе за срок до 30.05.2010 год., както следва:
– Земеделски земи в имот № 000106, землище с. Тетово собственост на Община Русе в отдели: 41”4” – 13,601 дка.; 41”7” – 31,633 дка.; 41 “10” – 8,210 дка; 41”11” – 4,253 дка.; 45”1” – 11,643 дка.; 46”1” – 32,582 дка.; 46”6” – 6,728 дка.; 47”2” – 26,260 дка.; 47”4” – 33,066 дка.; 48”2” – 9,222 дка.; 51”2” – 14,477 дка.;52”1”-11,177 дка.; 52”3”-20,080 дка.; 52”4”-33,480 дка.; 52”8”-7,327 дка.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да подпише договор с Държавно ловно стопанство”Сеслав” гр. Кубрат за наем на земеделски земи в общински горски фонд, землище с.Тетово, собственост на Община Русе.