Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 465 Прието с Протокол № 21/22.04.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с  чл. 38, ал. 2 и ал. 4, и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 3 и чл. 42, ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и Протокол №11/25.11.2020 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за учредяване възмездно право на пристрояване за изграждане на склад, с размери 5,75/1,50 м. и височина до покриване на съществуващ калкан, със застроена площ от 8,63 кв.м. към съществуващ гараж №2, представляващ сграда с идентификатор 63427.7.776.16 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес гр. Русе, ул. „Рига“ №24, върху имот-частна общинска собственост с идентификатор 63427.7.776 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, в полза на Христо Илиев Иванов, срещу заплащане на цена в размер на 808,00 лв., без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на суперфициара.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)