Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 465 Прието с Протокол № 22/21.02.2013 г.

На основание с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС; чл. 30 от Наредба №1 на ОбС – Русе и протокол №9/18.12.2012 год. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, предмет на АОС№6844/14.12.2012 год. и представляващ незастроен ПИ с идентификатор 63427.3.528 с площ 757,00 кв.м. по кадастралната карта на гр. Русе, ситуиран по ул. Матей Стойков в Западна Промишлена Зона на града, при начална тръжна цена от 28 140,00 лева, без включени ДДС, данъци и такси, които са за сметка на участника спечелил търга.
2. Задължава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост за продажба на имота имота, подробно описан в т.1 от настоящото решение.
3. Въз основа на резултатите от търга, Кметът на Община Русе да издаде заповед, с които да се определи спечелият участник, цените, сроковете и условията за плащане и сключи договор за продажба на имота, подробно описан в т.1 от настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)