Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 465

РЕШЕНИЕ № 465
Прието с Протокол № 23/19.02.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.11, ал.1 и ал.2 от Наредба № 1 на ОбС – Русе; раздел І, чл.2, ал. 1, т.4 и т. 33 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от имот ПОС в сградата на ул. „Княжеска” №8, описан в АПОС №3320 от 08.12.1999год. за поставяне на автомат за топли напитки с площ от 1,00кв.м. и начална месечна наемна цена – 71,00лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1 , т.33 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба №2 на Общинския съвет.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване по точка І. след влизане в сила Решението на Общинския съвет да издаде заповед и сключи договор за наем с лицето спечелило публичния търг.
Срок на договора – пет години.