Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 466 Прието с Протокол № 21/22.04.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление вх.№ОИ-10-10/01.02.2021 г. и извлечение от Протокол №15/23.02.2021 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти – частна общинска собственост:

1. УПИ XI-1308 в кв. 68 по Застроителния и регулационен план на гр. Мартен, ЕКАТТЕ: 47336, Община Русе, одобрен със Заповед №128/23.04.1986 г. на ИК на ОбНС – Русе, с площ от 715 кв.м., отреден за жилищно застрояване, с адрес гр. Мартен, ул. „Страхил войвода“ №42, предмет на АЧОС №9881/30.11.2020 г., вписан под №154, том 34, Н.Д. 7089, ДВР 12601, вх.рег. №12904 от 03.12.2020 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, при начална тръжна продажна цена 22 117,00 лева, без дължими данъци и такси.

2. УПИ XII-1308 в кв. 68 по Застроителния и регулационен план на гр. Мартен, ЕКАТТЕ: 47336, Община Русе, одобрен със Заповед №128/23.04.1986 г. на ИК на ОбНС – Русе, с площ от 716 кв.м., отреден за жилищно застрояване, с адрес гр. Мартен, ул. „Страхил войвода“ №42А, предмет на АЧОС №9882/30.11.2020 г., вписан под №157, том 34, Н.Д. 7091, ДВР 12608, вх.рег. №12905 от 03.12.2020 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, при начална тръжна продажна цена 22 148,00 лева, без дължими данъци и такси.

Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на тръжните процедури и са за сметка на спечелилите участници – купувачи.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)