Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 466 Прието с Протокол № 22/21.02.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 30 от Наредба № 1 на Общински съвет-Русе, Протокол № 9/18.12.2012 г. на Комисията по общинска собственост и заявление за закупуване на имота, Общински съвет, реши:
1. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се по ул. „Йосиф Дайнелов” № 113, комплекс „Дружба II” в град Русе, представляващ ПИ с идентификатор 63427.4.1886 с площ 282 кв.м., предмет на АОС № 5374/10.03.2008 г., с начална тръжна цена в размер на лева 12 134,00 лв. (дванадесет хиляди сто тридесет и четири лева) без ДДС, данъци и такси, които се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник-купувач.
2. Задължава Кмета на Община Русе да организира провеждането на търга, да издаде заповед за определяне на спечелилия търга участник и сключи договор за продажба на имота.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)