Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 466

РЕШЕНИЕ № 466
Прието с Протокол № 23/19.02.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 от ЗОС и чл.42, ал.2, т.”б” от Наредба № 1 на ОбС Русе за общинската собственост, протокол № 100/08.01.2009г. на Комисията по общинска собственост и искане вх.№ ОС07/25/09.12.2008г., Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за учредяване право на строеж за пристрояване към съществуващ магазин по ул.”Бабуна планина”, ж.к.”Здравец-север”, кв.534 в гр.Русе, попадащ върху поземлен имот с идентификатор 63427.7.643, с предназначение – склад за хранителни стоки и зеленчуци, в източна посока със застроена площ 33,00 кв.м., на Пламен Иванов Петров, на стойност 6 680 лв.
Дължимите данъци и такси да се определят след решението на Общинския съвет и са за сметка на Пламен Иванов Петров.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за учредяване право на строеж за пристрояване.