Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 467 Прието с Протокол № 19/23.02.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие Община Русе да издаде Запис на заповед, неотменимо и безусловно, без протест и разноски, платим на предявяване, със срок за предявяване за плащане – до два месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на ОПРР – Главна дирекция „Градско и регионално развитие ” в размер на 8 400 985,46 лв. (осем милиона четиристотин хиляди деветстотин осемдесет и пет лева и четиридесет и шест ст.), представляващи 35% от стойността на предоставената от Управляващия орган безвъзмездна финансова помощ по ОПРР по договор № BG16RFOP001-1.005-0001-С01 от 05.01.2017г. за проект „Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе – 2 етап“.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да подпише записа на заповед и всички изискуеми документи в изпълнение на решението на Общински съвет – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)