Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 467 Прието с Протокол № 21/22.04.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 35, ал. 3, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 31, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление вх. №ОИ-01-16/29.09.2020 г. и извлечение от Протокол №15/23.02.2021 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за продажба на общински поземлен имот – земя, представляващ застроен урегулиран поземлен имот (УПИ) VII-156 в кв.17 по Регулационния и застроителен план на с. Басарбово, ЕКАТТЕ: 02796, Община Русе, одобрен със Заповед №701/30.04.1977 г. на ИК на ОбНС – Русе, с площ от 982 кв.м., отреден за жилищно застрояване, с адрес с. Басарбово, ул. „Филип Тотю“ №5, предмет на АЧОС №9947/25.01.2021 г., вписан под №70, том 2, н.д. 294, ДВР 655, вх.рег.№656 от 28.01.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, на КРЪСТЮ ВЕЛИКОВ ПЕЙКОВ и БОНКА НЕДЯЛКОВА ПЕЙКОВА на цена от 22 539,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувачите.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)