Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 467

РЕШЕНИЕ № 467
Прието с Протокол № 23/19.02.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 от ЗОС и чл.42, ал.2, т.”б” от Наредба № 1 на ОбС Русе за общинската собственост, протокол № 100/08.01.2009г. на Комисията по общинска собственост и искане вх.№ ОС07/24/04.12.2008г., Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за учредяване право на строеж за надстрояване на съществуващ едноетажен магазин по ул.”Згориград” № 70 в гр.Русе, кв.760, попадащ върху поземлен имот с идентификатор 63427.5.832, за изграждане на офис и съблекалня на ІІ-ри етаж и склад с балкон в подпокривното пространство с обща РЗП – 112,90 кв.м., на ЕТ”Павел Велков – Плам”, на стойност 16 800,00 лв.
Дължимите данъци и такси да се определят след решението на Общинския съвет и са за сметка на ЕТ”Павел Велков – Плам”.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за учредяване право на строеж за надстрояване.