Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 468 Прието с Протокол № 19/23.02.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 2 от Закона за социално подпомагане, чл. 36, чл. 36б, ал. 3 т. 7 и § 40 от Преходни и Заключителни разпоредби към Постановление № 288 от 4 ноември 2016 г. от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общинският съвет реши:

1. Приема промяната в наименованията, капацитета и вида на социалните услуги – делегирани от държавата дейности и местни дейности, описани в Приложение №1, неразделна част от решението.
2. Актуализира Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Русе (2016-2020 г.), в изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в Област Русе (2016-2020 г.), съгласно Приложение 2 – Проект за изменение и допълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Русе (2016-2020 г.), неразделна част от решението.

ИЗТЕГЛЕТЕ ЦЯЛОТО РЕШЕНИЕ ОТ ТУК!

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)