Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 468 Прието с Протокол № 21/22.04.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, Общинският съвет реши:

            1. Допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 г.“ с продажбата на поземлен имот №501.535 по кадастралния план на с. Бъзън, Община Русе, Област Русе, ЕКАТТЕ: 07231, представляващ застроен общински урегулиран поземлен имот (УПИ) V в квартал 7 с площ 943 кв.м., с административен адрес: с. Бъзън, Община Русе, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №80, с трайно предназначение: Урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), при граници и съседни имоти: 501.17, 501.1497. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №6258/30.06.2010 г., вписан под №110, том 18, н. д. 3805, вх. рег. №8021 от 08.07.2010 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер 7 516,00 лева (седем хиляди петстотин и шестнадесет лева), без данъци и такси.

            2. Дава съгласие за продажба на поземлен имот №501.535 по кадастралния план на с. Бъзън, Община Русе, Област Русе, ЕКАТТЕ: 07231, представляващ застроен общински урегулиран поземлен имот (УПИ) V в квартал 7 с площ 943 кв.м., с административен адрес: с. Бъзън, Община Русе, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №80, с трайно предназначение: Урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), при граници и съседни имоти: 501.17, 501.1497. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №6258/30.06.2010 г., вписан под №110, том 18, н. д. 3805, вх. рег. №8021 от 08.07.2010 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, на Шемси Мустафа Якуб, като собственик на законно построена в имота масивна жилищна сграда със застроена от площ 50 кв.м. срещу заплащане на цена в размер на 7 516,00 лева (седем хиляди петстотин и шестнадесет лева), без данъци и такси. Дължимите данъци и такси са за сметка на купувача.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

Подготвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)