Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 468

РЕШЕНИЕ № 468
Прието с Протокол № 23/19.02.2009 г.

На основание чл.21 ал.l т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.30 от Наредба №1 за общинската собственост,Общинският съвет реши:

1. Не дава съгласие за откриване процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот №060013 в град Мартен, Община Русе, местност „Ясаците”, начин на трайно ползване – нива, четвърта категория при неполивни условия с площ 1634 кв.м, описан в АОС №4747/21.09.2006 г., с начална тръжна цена 1054,00 лв., без дължимите данъци и такси. Същите са за сметка на спечелилия участник, изчислени върху достигната тръжна цена.