Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 469 Прието с Протокол № 21/22.04.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 30 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, Общинският съвет реши:

            1. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на общински поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63427.11.178 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Русе, Община Русе, Област Русе с площ 764 кв.м., намиращ се в гр. Русе, кв. „ДЗС“, ул. „Хвойна“ №23, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), при граници и съседни имоти: 63427.11.71, 63427.11.210, 63427.11.70, 63427.11.216, 63427.141.194. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №6303/22.11.2010 г., с начална тръжна продажна цена в размер на 15 512,00 лева (петнадесет хиляди петстотин и дванадесет лева), без дължими данъци и такси.

Дължимите данъци и такси се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)