Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 469

РЕШЕНИЕ № 469
Прието с Протокол № 23/19.02.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.2, чл.62, ал.9, чл.110, ал.1, т.1 и т.2 и чл.16 от ЗУТ и във връзка с Протоколи за допускане и приемане на ОЕСУТ – Община Русе, Общинският съвет реши:
І.
Приема ПУР и ПРЗ на кв. 894 – пл. “Александър Батенберг” по плана на гр. Русе.
Приема ПУР като се предвижда улична регулация на ул. “Добри Немиров” от ОТ 329 – ОТ 335 с ширина 12м.; на ул. “Александровска” от ОТ 330 – ОТ 754 – 752; на ул. “Иван Вазов” от ОТ 752- ОТ 334 с ширина 15м на ул. “Даскал Никола” от ОТ 334 – ОТ 335 с ширина 12м. и обособява нов кв. 894 и ПРЗ на кв. 894 в ЦГЧ, като се обособяват два нови УПИ: І – за озеленяване и подземен паркинг и ІІ-569 по червените линии и цифри.
За УПИ І-за озеленяване и подземен паркинг се запазват съществуващите озеленени площи, като имота се благоустроява и зонира според функционална схема със зони за рекреация, зона за спорт и развлечения, зона официални мероприятия, зона обслужващи обекти, зона паркиране /подземно/, главни подходи. В северната част на подземния паркинг е ситуиран трафопост. Приема се и план-схема за разпологане на преместваеми обекти и рекламно информационни съоръжения в имота. За имота се определя зона за озеленяване /Оз/.
Приема план за застрояване на УПИ ІІ-569 за нова триетажна сграда за обществено и делово обслужване с височина 10м. свободно разположена по регулационните му линии. За УПИ ІІ-569 се определя зона за застрояване – Централна /Цт/.
ІІ.
Ул. Добри Немиров от ОТ 335 до ОТ334 да е с общ габарит 15 м., както следва: 2 тротоара по 2 м. плюс платно за движение с успоредно паркиране 11 м.