Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 47 от 19.01.2012 г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 47
Прието с Протокол № 5/19.01.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.10 и чл.10а от ЗПСК, Общинският съвет реши:

1. Приема Правила за управление и разпореждане с паричните средства в специалния фонд по чл.10, ал.1, т.3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол
2. Приетите по т.1 Правила отменят „Правила за управление и разпореждане с паричните средства в специалния фонд по чл.10, ал.1, т.3 от ЗПСК”, приети с Решение №163 по Протокол №12/23.04.2004 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)