Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 470 Прието с Протокол № 19/23.02.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 71а от Устава на „СПЛЕНДИД“ АД, Общинският съвет реши:
1. Упълномощава Искрен Маринов Илиев, представляващ Община Русе, в качеството й на член на Съвета на директорите на „СПЛЕНДИД“ АД, да гласува „за“ ползването на кредит за оборотни средства от дружеството в размер до 25 хиляди лева за срок от 2 години.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)