Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 470 Прието с Протокол № 21/22.04.2021 г.

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, §22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ПЗР от ЗУТ, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол №15/23.02.2021 г. на Комисията по общинска собственост, скица-предложение за придаваемо място по улична регулация, във връзка със Заповед №РД-01-9/04.01.2021 г. на Кмета на Община Русе за одобряване на ПУП-ПР на ПИ с идентификатор 63427.2.3305 в кв. 17 по плана на град Русе, Общинският съвет реши:

            1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 г. с продажба на терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 7 кв.м. по улична регулация от поземлен имот с идентификатор 63427.2.3353 – ул. „Македония“, град Русе, съобразно предвижданията на ПУП-ПР, одобрен със Заповед №РД-01-9/04.01.2021 г. на Кмета на Община Русе, приобщен към УПИ XXII-3305 в кв. 17 по регулационния план на град Русе, с прогнозен приход в размер на 980,00 лева (деветстотин и осемдесет лева), без дължими данъци и такси.

           2. Обявява придаваем терен от 7 кв.м. по улична регулация от поземлен имот с идентификатор 63427.2.3353 – ул. „Македония“, град Русе, придаван към УПИ XXII-3305 в кв. 17, съобразно предвижданията на ПУП-ПР, одобрен със Заповед №РД-01-9/04.01.2021 г. на Кмета на Община Русе, за частна общинска собственост.

            3. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 7 кв.м. по улична регулация от поземлен имот с идентификатор 63427.2.3353 – ул. „Македония“, град Русе, съобразно предвижданията на ПУП-ПР, одобрен със Заповед №РД-01-9/04.01.2021 г. на Кмета на Община Русе, приобщен към УПИ XXII-3305 в кв. 17 по регулационния план на град Русе на Берко Адрианов Костов, след заплащане на Община Русе цена в размер на 980,00 лева (деветстотин и осемдесет лева) и дължимите данъци и такси.

            4. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

Подготвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)