Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 470

РЕШЕНИЕ № 470
Прието с Протокол № 23/19.02.2009 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 32 от Наредба №1 на Общински съвет-Русе, във връзка с чл.15, ал.3 и чл.15, ал.5 от ЗУТ, Протокол № 97/17.09.08 г. на Комисията по общинска собственост и искане вх. № 0804/1305/21.02.08 г. от “Бончев Стил” ООД, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за одобряване на ИПР и ПУР (изменение план за регулация и план за улична регулация) в кв. 599.1 от комплекс „Чародейка Г-север” в гр. Русе, като се предвижда към УПИ ІV-262, собственост на „Бончев Стил” ООД, откъм улица „Изгрев” да бъде приобщен терен в размер на 691,89 кв. метра и терен, придаден източно от същия имот в размер на 306,72 кв. метра, или общо 998,16 кв. метра, общинска собственост и съответно да се отнеме равностойна площ от имота на Дружеството за обособяване на новопроектирани УПИ ХІХ-279ПП с площ 4382,06 кв. метра и УПИ ХVІІІ-280 ПП с площ 4429,32 кв. метра, собственост на „Бончев Стил” ООД.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да сключи предварителен и окончателен договор след заплащане от “БОНЧЕВ СТИЛ” ООД” на дължимите данъци и такси, съгласно решението на Общинския съвет.