Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 471 Прието с Протокол № 19/23.02.2017 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.1 и т. 23 от ЗМСМА и чл.39, ал.1 и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет реши:

1. Освобождава Георги Петров Георгиев като член на Постоянната комисия по бюджет и финанси, като на негово място избира Теодор Руменов Георгиев.
2. Освобождава Георги Петров Георгиев като член на Постоянната комисия за установяване на конфликт на интереси, като на негово място избира Теодор Руменов Георгиев.
3. Освобождава Георги Петров Георгиев като член на Постоянната комисия по младежта и спорта, като на негово място избира Теодор Руменов Георгиев.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)