Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 471 Прието с Протокол № 21/22.04.2021 г.

По            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, §22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ПЗР от ЗУТ, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол №15/23.02.2021 г. на Комисията по общинска собственост, скица-предложение за придаваемо място по улична регулация, Общински съвет реши:

            1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 г. с продажба на терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 2 кв.м. по улична регулация от поземлен имот с идентификатор 63427.2.2229 – ул. „Николай Здравков“, град Русе, приобщен към УПИ XI-2213 в кв. 201 по регулационния план на град Русе, с прогнозна цена в размер на 510,00 лева (петстотин и десет лева), без дължими данъци и такси.

           2. Обявява придаваем терен от 2 кв.м. по улична регулация от поземлен имот с идентификатор 63427.2.2229 – ул. „Николай Здравков“, град Русе, придаван към УПИ XI-2213 в кв. 201 по плана на град Русе, за частна общинска собственост.

           3. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 2 кв.м. по улична регулация от поземлен имот с идентификатор 63427.2.2229 – ул. „Николай Здравков“, град Русе, приобщен към УПИ XI-2213 в кв. 201 по регулационния план на град Русе на Вихрена Александрова Господинова и Антоанета Александрова Господинова, след заплащане на Община Русе цена в размер на 510,00 лева (петстотин и десет лева) и дължимите данъци и такси.

           4. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)