Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 471 Прието с Протокол № 22/21.02.2013 г.

На основание с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.4, т.2 от ЗОС и чл.22а, ал.1, т.2 от Закона за насърчаване на инвестициите, протокол №10/30.01.2013 год. на Комисията по общинска собственост и молба с вх. №ОИ-10-12 от 14.02.2013 год., Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, предмет на АОС №6028/15.07.2009 год. и представляващ ПИ с идентификатор 63427.85.6 с площ 8 070,00 кв.м. с трайно предназначение на територията: Урбанизирана и начин на трайно ползване: Нива, намиращ се в местност «Слатина» в землището на гр. Русе, съгласно кадастралната карта на гр. Русе на „ВИТТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД – гр. Русе с ЕИК200292065 в качеството му на инвеститор клас А, съгласно Закона за насърчаване на инвестициите /ЗНИ/, за изпълнение на инвестиционен проект «Изграждане на завод за производство на електронни и механични части за автомобилната индустрия в гр. Русе» на цена в размер на 25 000,00 лева /двадесет и пет хиляди лева/, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на инвеститора.
2. Въз основа на настоящото решение на ОбС-Русе, Кмета на Община Руссе да издаде заповед, с която да се определи сроковете и условията за плащане и сключи договор за продажба с „ВИТТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, като в договора се посочат всички условия и изисквания, съгласно ЗНИ и Правилника за прилагането му.
3. Настоящото решение подлежи на оспорване пред Административен Съд – гр. Русе в 14 /четиринадесет/ дневен срок по реда на АПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)