Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 472 Прието с Протокол № 20/23.03.2017 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.24, т.4 от Закона за регионалното развитие и чл.91, ал.3 от ППЗРР, Общинският съвет реши:
1. Одобрява Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2016 г. на Общинския план за развитие на Община Русе 2014-2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)