Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 472 Прието с Протокол № 21/22.04.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал.1, т. 1 и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Искане вх. № ОИ-10-76/02.10.2020 г. и извлечение от протокол №15/23.02.2021 г. на КОС, Общинският съвет реши:

 Дава съгласие за откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на земеделска земя, представляваща имот №300.9, с площ 525 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих, четвърта категория, намиращ се в землището на гр. Мартен, ЕКАТТЕ 47336, местност „Калето“, поподащ в територия по §4 ПЗР към ЗСПЗЗ, предмет на АОС№9880/26.11.2020 г., вписан  под №87, том 34, н.д. 7022, вх. №12754 от 30.11.2020 г. по описа на Службата по вписвания – гр. Русе, при начална тръжна цена 26 061,00 лв. /двадесет и шест хиляди шестдесет и един лева/, без дължими данъци и такси.

Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия търга купувач.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)