Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 472 Прието с Протокол № 22/21.02.2013 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА; чл. 6, ал. 1 и чл.39, ал.4 и 6 от ЗОС; чл. 2, ал. 2 и чл. 44, ал. 4 и 6 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС Русе, чл.59, ал.2 от ЗФВС, Общинският съвет реши:

1. Обявява имоти намиращи се в гр. Русе по ул. „Драма” № 11, представляващи:
– ПИ с идентификатор 63427.2.5759 с площ 3 333 кв.м. по кадастралната карта на гр. Русе и
– обект с идентификатор 63427.2.4790.9.2 със застроена площ 220 кв.м. /втори етаж/, намиращ се в сграда с идентификатор 63427.2.4790.9, построена в ПИ с идентификатор 63427.2.4790,
за имоти-частна общинска собственост. За същите следва да се съставят актове за частна общинска собственост.
2. Учредява на Спортен лекоатлетически клуб „Дунав”-Русе безвъзмездно право на ползване върху имотите описани в т. 1, за нуждите на проект «Изграждане на тренировъчна лекоатлетическа писта и съблекални” по Наредба № Н-1/08.02.2007 г. за условията и реда за финансово подпомагане от Министерството на физическото възпитание и спорта на спортни дейности, за срок от 10 /десет/ години/.
3. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за учредяване безвъзмездно право на ползване върху гореописаните имоти.
4. Декларира наличност на средства в размер на 80 000 лв., които ще предостави на СЛАК „Дунав” за съфинансиране, при одобряване на проекта.
Решението подлежи на оспорване чрез ОбС-Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)