Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 473 Прието с Протокол № 20/23.03.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 38, ал. 2 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 3 и чл. 42, ал. 2 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост и Протокол №12/22.11.2016 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:
Дава съгласие за учредяване на възмездно право на пристрояване за изграждане на външна стълба с размери 1,22 м./3,25 м. и със застроена площ от 3,97 кв.м. към самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.1.171.3.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, в общински поземлен имот с идентификатор 63427.1.171 – за комплексно застрояване, по КККР на гр. Русе, с адрес: гр. Русе, ж.к. „Възраждане“, ул. „Студентска“ №23, на ПЕТКО МАРИЯНОВ КАРАЧОРОВ и ВИКТОРИЯ ВЕСЕЛИНОВА КАРАЧОРОВА, срещу заплащане на цена в размер на 497,00 лв., без включени дължими данъци и такси, които се дължат от суперфициарите.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)