Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 473 Прието с Протокол № 21/22.04.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и извлечение от Протокол №13/15.01.2021 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти – частна общинска собственост:

1. СОС с идентификатор 63427.5.1059.5.3 по КККР на гр. Русе, представляващ гараж №15, с площ от 17,59 кв.м., с предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1, заедно с прилежащите 0,2163% идеални части от общите части на сградата, с адрес гр. Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, блок №7, вход 2, етаж 0, предмет на АЧОС №9965/12.02.2021 г., вписан под №101, том 4, Н.Д. 745, ДВР 1483, вх.рег. №1472 от 18.02.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, при начална тръжна продажна цена 16 449,00 лева, без дължими данъци и такси.

2. СОС с идентификатор 63427.5.1059.5.24 по КККР на гр. Русе, представляващ гараж №4, с площ от 18,17 кв.м., с предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1, заедно с прилежащите 0,2350% идеални части от общите части на сградата, с адрес гр. Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, блок №7, вход 3, етаж 0, предмет на АЧОС №9973/17.02.2021 г., вписан под №11, том 5, Н.Д. 882, ДВР 1690, вх.рег. №1719 от 24.02.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, при начална тръжна продажна цена 16 991,00 лева, без дължими данъци и такси.

3. СОС с идентификатор 63427.5.1059.3.22 по КККР на гр. Русе, представляващ гараж №7, с площ от 18,56 кв.м., с предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1, заедно с прилежащите 0,2518% идеални части от общите части на сградата, с адрес гр. Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, блок №7, вход 3, етаж 0, предмет на АЧОС №9977/22.02.2021 г., вписан под №107, том 5, Н.Д. 965, ДВР 1864, вх.рег. №1878 от 01.03.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, при начална тръжна продажна цена 17 356,00 лева, без дължими данъци и такси.

4. СОС с идентификатор 63427.5.1059.5.15 по КККР на гр. Русе, представляващ гараж №15, с площ от 17,59 кв.м., с предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1, заедно с прилежащите 0,2163% идеални части от общите части на сградата, с адрес гр. Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, блок №7, вход 4, етаж 0, предмет на АЧОС №10004/04.03.2021 г., вписан под №149, том 6, Н.Д. 1227, ДВР 2330, вх.рег. №2321 от 11.03.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, при начална тръжна продажна цена 16 449,00 лева, без дължими данъци и такси.

Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на тръжните процедури и са за сметка на спечелилите участници – купувачи.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

твил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)