Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 473

РЕШЕНИЕ № 473
Прието с Протокол № 23/19.02.2009 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 4, ал. 2, чл. 31 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 5, 6 и 9 от Наредба за търговете и конкурсите, Общинският съвет реши:

1. Отлага вземане на решение за извършване на продажба чрез публичен търг с явно наддаване на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общинско търговско дружество, който се използва за стопански цели, по Акт за общинска собственост № 5520 от 31.07.2008 г., представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.6.146, с площ 1561 кв. м., заедно с построената в него търговска сграда – едноетажна, монолитна, със застроена площ 915 кв. м., със сутерен със застроена площ 900 кв. м., с идентификатор 63427.6.146.1, пристроики под козирката на сградата със застроена площ 79,70 кв. м. и незастроена площ под козирката 54 кв. м., с адрес гр. Русе, ж. к. Чародейка – Г – юг, ул. Тодор Икономов. Да се представят финансови разчети, където се сравняват ползите при отдаване под наем и при евентуална продажба.