Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 474 Прието с Протокол № 20/23.03.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА; чл. 39, ал. 4 от ЗОС; чл. 26, ал. 2, т. 3 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС-Русе, във връзка с чл. 256, ал. 1, т. 10 от Закона за предучилищното и училищно образование, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване върху движима вещ-частна общинска собственост, представляваща автобус „PEUGEOT“, модел Boxer FV 335L3H2 2.2 HDI/100 cat, 11+1 места, с регистрационен № СА 0979 МР, на ССУ „Майор Атанас Узунов“ гр. Русе, за срок от 10 /десет/ години.
Решението подлежи на оспорване чрез ОбС-Русе пред Административен съд-Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)