Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 474 Прието с Протокол № 21/22.04.2021 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.12, ал.1 и ал.4, чл.52, ал.1, ал. 3 и ал.4 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.10, ал.2 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост и чл.76, ал.3 и чл.79 от Административнопроцесуален кодекс, Общинският съвет  реши:

            1. Предоставя безвъзмездно за управление на Общинско предприятие „Спортни имоти“ на общински поземлен имот с идентификатор 63427.1.289 по КККР на гр. Русе, Община Русе, Област Русе с площ 50 706 кв.м., намиращ се в гр. Русе, Община Русе,     кв. „Възраждане“, ул. „Цветница“ №6, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За други видове спорт, заедно със сграда с идентификатор 63427.1.289.3 със застроена площ 200 кв.м., брой етажи: 1 (едно), с предназначение: Спортно сграда, база, предмет на Акт за публична общинска собственост № 5521/31.07.2008 г., вписан под №195, том XXIX, н. д. 7624/ 08, вх. №11553 от 04.08.2008 г. по описа на Службата по вписвания – Русе.;

            2. Приема Правилник за допълнение на Правилника за дейността на Общинско предприятие „Спортни имоти“ както следва:

            Параграф единствен:

            – Допълва Приложение №1 на Правилника за дейността на Общинско предприятие „Спортни имоти“ – „Списък на спортните обекти, общинска собственост предоставени за управление на Общинско предприятие „Спортни имоти“, като добавя общински поземлен имот с идентификатор 63427.1.289 по КККР на гр. Русе, Община Русе, Област Русе с площ 50 706 кв.м., намиращ се в гр. Русе, Община Русе, кв. „Възраждане“, ул. „Цветница“ №6, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За други видове спорт, заедно със сграда с идентификатор 63427.1.289.3 със застроена площ 200 кв.м., брой етажи: 1 (едно), с предназначение: Спортнa сграда, база, предмет на Акт за публична общинска собственост № 5521/31.07.2008 г., вписан под №195, том XXIX, н. д. 7624/08, вх. №11553 от 04.08.2008 г. по описа на Службата по вписвания – Русе.

Подготвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)