Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 474 Прието с Протокол № 22/21.02.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ и искане вх. №УТ-27-54/17.12.2012 г., Общинският съвет реши:

1. Разрешава изработването и одобрява задание за подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън урбанизираните територии – външно водопроводно отклонение до ПИ 509.27 и ПИ 509.28 в местност „Кантона”, землище на с. Басарбово по вариант 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)