Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 474

РЕШЕНИЕ № 474
Прието с Протокол № 23/19.02.2009 г.

На основание чл.51 ал.8 и ал.9 от ЗОС, чл.149 ал.1, във възка с чл.203, ал.3, във връзка с чл.202 ал.1, във връзка с чл.150-153 от Търговския закон, чл.10 ал.1 т.4 от Наредба № 9 на ОбС и чл.8 ал.1 т.4 от Учредителния акт на „ОДПЗС – Русе” ЕООД и на основание чл. 21, ал. 1 т. 23, във вр. с чл. 17, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.18, ал.1 от Закона за социалното подпомагане и чл.36, ал.2, т.15 и чл.36а, ал.2, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общинският съвет реши:

1. Намалява капитала на “ОДПЗС – Русе” ЕООД с част от работилници и складове със застроена площ 148 кв. м с балансова стойност 275.12 лв. към 02.02.2009 записани под № 9 АОС № 3928/02.10.2002 г., находяща се в гр. Русе, бул. “Тутракан” № 20 и едновременно увеличава основния капитал за сметка на собствения капитал на диспансера, група „Резерви”.
2. Увеличава активите на Община Русе с част от работилници и складове със застроена площ 148 кв. м с балансова стойност 275.12 лв. към 02.02.2009 г., записани под № 9 АОС № 3928/02.10.2002 г., находяща се в гр. Русе, бул. “Тутракан” № 20.
3. Задължава управителя на „ОДПЗС-Русе” ЕООД за извърши предвидените в Търговския закон действия за вписване на взетите решения .
4. Задължава главните счетоводители на Община Русе и “ОДПЗС – Русе” ЕООД да отразят счетоводно преминаването на актива от диспансера към Общината.
5. Дава съгласие Община Русе да разкрие социална услуга “Защитено жилище за лица с тежки психични разстройства”, като делегирана държавна дейност, в общински имот, находящ се в гр. Русе, бул. “Тутракан” № 20.
6. Предлага на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане да разреши откриването на “Защитено жилище за лица с тежки психични разстройства”, като делегирана държавна дейност, считано от 01.06.2009 г., с капацитет 8 места.
7. Възлага на Кмета на Община Русе да изпрати решението на Общинския съвет до Регионална дирекция “Социално подпомагане” – Русе, за изготвяне на предложение до изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, МТСП, София, за откриване на услугата.