Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 475 Прието с Протокол № 20/23.03.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,чл. 305, ал. 1 от ЗПУО, чл. 39, ал. 2 и ал. 4 от ЗОС, чл. 44, ал. 2 и ал. 4 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и Протокол №14/20.02.2017 г. на КОС, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване върху част, представляваща помещения с №№13, 14, 15, 16, 17 и 18 с обща застроена площ 133 кв.м., разположени на втория етаж от двуетажна сграда с идентификатор 63427.5.250.1, построена в поземлен имот с идентификатор 63427.5.250 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес: гр. Русе, бул. „Липник“ №14 (бивше училище „Христо Смирненски“), на СНЦ „Еквилибриум“, БУЛСТАТ 117622997, необходими за изпълнение на проект „Център за правата на децата в конфликт и контакт със закона“, за срок от 5 години.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)