Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 475 Прието с Протокол № 21/22.04.2021 г.

ПодготвилНа основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 2 и ал. 5 от ЗУТ, чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 1, ал. 2, чл. 3 и чл. 5от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от терен – публична общинска собственост, за разполагане на преместваем обект павилион за продажба на вестници, списания и цигари, находящ се в гр. Русе, пл. „Свобода“ и ул. „Средец“, срещу бар „HAPPY“, зона „Б“, с площ 12,69 кв. м, с начална тръжна месечна наемна цена – 101,00 лв. (Сто и един лева) без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)