Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 475 Прието с Протокол № 22/21.02.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, чл. 110, ал. 1, т. 2, чл. 136, ал. 1 ЗУТ, чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2 /изречение първо/ от ЗУТ и искане вх. №УТ-27-53/14.12.2012 г., Общинският съвет реши:
1. Разрешава изработването и одобрява задание за подробен устройствен план /ПУП/ – план за улична регулация / ПУР / от осови точки:10339 до 10344, 10383 до 10355, 10382 до 10357, 10359 до 10351, 10386 до 10361, 10398 до 10348, 10386 до 10373, 10340 до 10385, 10377 до 10376, 10379 до 10341, 10342 до 10353, 10354 до 10381, 10360 до 10352, 10346 до 10387, 10345 до 10348, 10398 до 10397 и изменение на план за улична регулация / ИПУР / от осови точки:10361 до 10346, 10376 до 10374, 10373 до 10397, 7042 до 7029, 10394 до 10393, 10395 до 10396, 10375 до 10372, 10376 до 10371, 7035 до 10368, 7059 до 10365, 10394 до 10395, отпадат улиците от 7025 до 7056 и от 7040 до 10396. Променят се съществуващите квартали от 1 до 14 и се обособяват нови квартали от 14 до 26. Предвижда се план за регулация / ПР / в: кв. 6 УПИ ІV-218 за транспорт и комуникации и V-204 за транспорт и комуникации; кв. 14 УПИ І-205 за тр. и комун.; кв. 15 УПИ І-207 за тр. и комун.; кв. 17 УПИ І-84; кв. 19 УПИ І-45 за озеленяване; кв. 20 УПИ І-213 за тр. и комун.; кв. 22 УПИ І-204 за тр. и ком.; кв. 23 УПИ І-66 за тр. и комун., кв. 26 УПИ І-72 за тр. и ком. Изменение на план за регулация / ИПР / за УПИ: в кв. 1 за УПИ І-1, ІІ-227, ІІІ-228, ІV-229, V-230, VІ-231 и VІІ-232; кв. 2 за УПИ І-1, VІ-185, VІІ-224, VІІІ-226, ІХ-103, Х-общ. и ХІ-общ.; кв. 3 за УПИ ІІ-общ., ІІІ-общ., VІ-общ., VІІ-общ. и Х-общ.; кв. 4 за УПИ ІV-159, ІХ-11; кв. 5 за УПИ І-233, ІІ-234, ІІІ-6, ІV-162, V-236, VІ-9, VІІ-8,VІІІ-7, ІХ-5, Х-4 и ХІ-3 и ХІІ-237; кв. 6 за УПИ І-100, ІІІ-98; кв. 7 за УПИ І-94, ІІ-93 за траф., ІІІ-92, VІ-91, VІІ-90 и VІІІ-97,; кв. 8 за УПИ І-29 за детска градина, ІІ-89 и ІІІ-28; кв. 9 за УПИ І-12, ІІІ-15, V-13, VІ-17, VІІ-19 и VІІІ-20; кв. 10 за УПИ І-16, ІІ-165, ІІІ-166, ІV-167 и V-168;в кв. 11 отпада УПИ ІV-общ.; кв. 12 за УПИ І-27 и ІІІ-22 на селищно образувание ДЗС, община Русе.
Решението подлежи на оспорване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14 – дневен срок от разгласяването му, съобразно чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, само в частта за разрешаване на ИПР и ИПУР, тъй като в тази си част, съобразно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ спира прилагането на действащите устройствени планове за регулация и улична регулация.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)