Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 475

РЕШЕНИЕ № 475
Прието с Протокол № 23/19.02.2009 г.

На основание чл.51, ал.8 и ал.9 от ЗОС, чл.149, ал.1, във връзка с чл.203, ал.3, във връзка с чл.202, ал.1, във връзка с чл.150-153 от Търговския закон, чл.10, ал.1 т.4 от Наредба № 9 на ОбС и чл.8, ал.1, т.4 от Учредителния акт на „ОДПЗС – Русе” ЕООД и на основание чл.21, ал.1 т.23, във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.18, ал.1 от Закона за социалното подпомагане, и чл.36, ал.2, т.5 и чл. 36а, ал.2, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общинският съвет реши:

1. Намалява капитала на “ОДПЗС – Русе” ЕООД със сутерен –част от на триетажна сграда представляваща Отделение за социална рехабилитация с площ 275 кв. м, с балансова стойност 37 672 лв., към 02.02.2009 записани под № 2 в АОС № 3928/02.10.2002 г. – находяща се в гр. Русе, бул. “Тутракан” № 20 и едновременно увеличава основния капитал за сметка на собствения капитал на диспансера, група „Резерви”. Счетоводната справка е неразделна част от предложението.
2. Увеличава активите на Община Русе с 275 кв.м представляващи сутерен на триетажна сграда – Отделение за социална рехабилитация, с балансова стойност 37 672 лв., към 02.02.2009 г. записани под № 2 в АОС № 3928/02.10.2002 г. – находяща се в гр. Русе, бул. “Тутракан” № 20.
3. Задължава управителя на „ОДПЗС-Русе” ЕООД за извърши предвидените в Търговския закон действия за вписване на взетите решения .
4. Задължава главните счетоводители на Община Русе и “ОДПЗС – Русе” ЕООД да отразят счетоводно преминаването на актива от диспансера към Общината.
5. Дава съгласие Община Русе да разкрие социална услуга “Дневен център за възрастни хора с психични увреждания”, като делегирана държавна дейност, в общински имот, находящ се в гр. Русе, бул. “Тутракан” № 20.
6. Предлага на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане да разреши откриването на “Защитено жилище за лица с тежки психични разстройства”, като делегирана държавна дейност, считано от 01.06.2009 г., с капацитет 25 места.
7. Възлага на Кмета на Община Русе да изпрати решението на Общинския съвет до Регионална дирекция “Социално подпомагане” – Русе, за изготвяне на предложение до изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, МТСП, София, за откриване на услугата.