Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 476 Прието с Протокол № 20/23.03.2017 г.

Прието с Протокол № 20/23.03.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 31, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Протокол №14/20.02.2017 г. на Комисията по общинска собственост, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и заявление за закупуване на имота, Общинският съвет реши:
1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 г. с поземлен имот №503.61, с площ 600 кв.м. в местността „Новите лозя”, землище на село Басарбово, Община Русе, начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих, девета категория при неполивни условия, предмет на Акт №8153/14.02.2017 г. за частна общинска собственост, вписан под №149, том 3, н.д. 546, вх. № 1588/17.02.2017 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, с прогнозен приход от продажбата в размер на 1367,00 лв. (хиляда триста шестдесет и седем лева), без дължими данъци и такси.
2. Дава съгласие за извършване на продажба по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС на поземлен имот №503.61, с площ 600 кв.м. в местността „Новите лозя”, землище на село Басарбово, Община Русе, начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих, девета категория при неполивни условия, предмет на Акт №8153/14.02.2017 г. за частна общинска собственост, вписан под №149, том 3, н.д. 546, вх. №1588/17.02.2017 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията на Петранка Стойкова Браткова, Петко Стефанов Братков и Милка Стефанова Димитрова срещу заплащане от купувачите на сумата в размер на 1367,00 лв. (хиляда триста шестдесет и седем лева), без дължими данъци и такси. Дължимите данъци и такси са за сметка на купувачите.
3. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)