Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 476 Прието с Протокол № 21/22.04.2021 г.

ПодготНа основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 и 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 62, ал. 12 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл. 6, ал. 1, б. „ж“ и ал. 2, чл. 8, ал. 6 и чл. 9 от ЗМДТ,  чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Общински съвет – Русе реши:

            Приема приложената към настоящото решение Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13, на Общински съвет – Русе, за организация и управление на гробищните паркове на територията на Община Русе.

:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)