Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 476 Прието с Протокол № 22/21.02.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ и Протокол № 22/29.08.2012 г. на ОЕСУТ, Общинският съвет реши:

1. Одобрява подробен устройствен план / ПУП / – Парцеларен план към идеен проект за канализация и довеждащ колектор на кв. „Средна кула” и „Долапите” – гр. Русе.
Решението може да се оспори в 30 – дневен срок от обнародването му чрез Общински съвет Русе пред Административен съд Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)