Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 477 Прието с Протокол № 20/23.03.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл.30 от Наредба №1 за общинската собственост на ОбС Русе, заявлениe за закупуване на имоти и извлечение от протокол №14/20.02.2017 г. на КОбС, Общинският съвет реши:
Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти-частна общинска собственост:
1.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот №503.2280, с площ от 440 кв.м., с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих, пета категория, намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 1,2”, предмет на АОС № 8147/11.01.2017 г. (вписан под №75, т. 1, том 76, дв.вх. 238 вх. №230 от 13.01.2017 г. по описа на Службата по вписвания – Русе) при начална тръжна цена 2000,00 лв./две хиляди лева/, без дължими, данъци и такси.
2.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот №503.2283, с площ от 504 кв.м., с начин натрайно ползване – за земеделски труд и отдих, пета категория, намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 1,2”, предмет на АОС №8148/11.01.2017 г. (вписан под №70, том 1, дв.вх. 227, н.д. 71,вх. №231 от 13.01.2017 г. по описа на Службата по вписвания – Русе), при начална тръжна цена 2200,00 лв./две хиляди и двеста лева/, без дължими, данъци и такси.
3.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот №503.2148, с площ от 1196 кв.м., с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих, пета категория, намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак1,2”, предмет на АОС № 6934/13.03.2013 г. (вписан под № 119, том 9, н.д.1719 дв. вх. 3870 вх. №3960 от 19.03.2013 г. по описа на Службата по вписвания – Русе), при начална тръжна цена 4000,00 лв./четири хиляди лева/, без дължими, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилите участници-купувачи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)