Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 477 Прието с Протокол № 22/21.02.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 чл. 17, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 4а, т. 1 и чл. 59, ал. 2 и чл. 63, ал. 1 от Закон за физическото възпитание и спорта, Общинският съвет реши:

1. Приема промяна на Приложение № 3 към чл. 5 /4/ на Правилника „МЕТОДИКА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ”, прието с Решение № 803/25.02.2010г., Решение № 1113/17.03.2011г. и Решение № 127/22.03.2012г., трите на ОбС – Русе, както следва:
1.1. в т. I.1. да се чете: „15,74%“ – 63 500 лв.
1.2. в т. II. да се чете: „47,08%“ – 190 000 лв. разпределени, както следва:
– СК ДУНАВ БАСКЕТБОЛ /Жени/ – 34,21% – /65 000 лв./
– ФК „ДУНАВ – 2010“ – 34,21% – /65 000лв./
– СКБ ДУНАВ 2007-РУСЕ – БАСКЕТБОЛ – 7,89% – /15 000 лв./
– СКВ „ДУНАВ“ – 7,89% – /15 000 лв./
– СЛАК „ДУНАВ” – 10,53% – /20 000 лв./
– ФК „АРИСТОН” – 5,27% – /10 000 лв./
1.3. в т. III да се чете: „От общата сума /база/ на средствата за спорта (наричана по – долу за краткост общата база), се заделят средства за спортните клубове развиващи високо спортно майсторство – 26,02% – 105 000 лв., за състезания под егидата на Община Русе – 6,2 % – 25 000 лв., за награди – 2,48 % – 10 000 лв., за резерв – 2,48 % – 10 000 лв. от общата база”
2. Утвърждава Програма „Спорт” и разпределението на финансовите средства в размер на 403 500 лева, както следва:

П Р О Г Р А М А „С П О Р Т“ ОБЩО: 403 500 лв.

РАЗДЕЛ 1 “ УЧЕНИЧЕСКИ И МАСОВ СПОРТ“ ОБЩО: 63 500 лв.
В това число: „Ученически игри“, ученически турнири и състезания, състезания за студенти, състезания за деца в неравностойно положение и за деца в детските градини, турнири за преподаватели в системата на образованието, съфинансиране на национални ученически инициативи, дейности на ветерани, хора с увреждания, организиране на любителски турнири по различни видове спорт, спортни прояви в чест на различни празници, масови спортни и туристически прояви и др.

РАЗДЕЛ 2 „СЪСТЕЗАНИЯ ПОД ЕГИДАТА НА ОБЩИНА РУСЕ“ ОБЩО: 25 000 лв.

РАЗДЕЛ 3 „ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ“ ОБЩО: 295 000 лв.
I. Подпомагане на водещи клубове развиващи основни спортове с престижни и социални функции в съответствие с Приложение № 1 към чл. 2 и финансирани по т. II от Приложение 3 към чл. 5 /4/ от „Правилник за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните клубове в Община Русе“: баскетбол, волейбол, лека атлетика и футбол.

                                  190 000 лв.
СКБ „ДУНАВ“
 34,21% – /65 000 лв./ 
ФК „ДУНАВ – 2010“
 34,21% – /65 000 лв./
СКБ „ДУНАВ 2007“
 7,89% – /15 000 лв./
СКВ „ДУНАВ“
 7,89% – /15 000 лв./ 
СЛАК „ДУНАВ”
 10,53% – /20 000 лв./
ФК „АРИСТОН”
 5,27% – /10 000 лв./ 

    II. Подпомагане на спортните клубове по т. III и т. ІV от Приложение 3 към чл. 5 /4/ от „Правилник за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните клубове в Община Русе“. 105 000 лв.

РАЗДЕЛ 4 „НАГРАДИ“ ОБЩО: 10 000 лв.
В това число: Церемония по присъждане на „Спортист на годината“, награждаване на изявени спортисти, треньори и деятели, награди за престижни и призови класирания, юбилеи и годишнини./

РАЗДЕЛ 5 „РЕЗЕРВ“ ОБЩО: 10 000 лв.
Средствата да се разходват след решение на Постоянната комисия по младежта и спорта към Общински съвет – Русе със Заповед на Кмета на Община Русе./

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)