Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 478 Прието с Протокол № 20/23.03.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската собственост (ЗОС), във връзка с чл. 15, ал. 6 от Наредба №1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, във връзка с чл. 1, т. 2, чл. 2, ал. 1, т. 21, чл. 3, чл. 4 и чл. 5 от Наредба №2, на Общински съвет – Русе, за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общинският съвет реши:
Дава съгласие да се отдадат под наем за срок от седем години на Сдружение „Вивамакс“, БУЛСТАТ 176678307, като клуб, срещу заплащане на месечна наемна цена в размер на 152,86 лв. без включен ДДС, следните обекти – частна общинска собственост:
– част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.7.268.1.16, която част представлява стаи с номера 702, 703, 704, 705 и 706, с обща площ – 157,01 кв.м, със застроена площ на целия самостоятелен обект – 188,01 кв.м, с предназначение на самостоятелния обект – за делова и административна дейност, брой нива на обекта – едно, намиращ се в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.7.268, с административен адрес гр. Русе, ул. „Котовск“№ 2, ет.7, и
– самостоятелен обект в сграда с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.7.268.1.15, със застроена площ – 204,08 кв. м, с предназначение – за делова и административна дейност, брой нива на обекта – едно, намиращ се в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.7.268, с административен адрес гр. Русе, ул. „Котовск“ № 2, ет.7,
предмет на АЧОС № 7474/06.08.2015 г. (вписан под № 153, т. 27, н.д. № 5396, ДВР 10377, вх. № 10544/12.08.2015 г. по описа на Службата по вписвания – Русе).

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)