Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 478 Прието с Протокол № 21/22.04.2021 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с  чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси,  Общинският съвет реши:

I. Разходи – местни дейности

ФУНКЦИЯ „ Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

Дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта ” ОП СПОТ

§ 0101 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“                                                                                                                                                                                             + 29390лв.

§ 0551 „Осигурителни вноски от работодатели за Държавно обществено осигуряване (ДОО)                                                                                                                                       +3415лв.

§ 0560 „Здравноосигурителни вноски от работодатели“                              +1881лв.

§ 0580 „Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели      +823лв.

§1091„Други разходи за СБКО“                                                                                   +818лв.

§ 1098 „Други разходи, некл. в другите параграфи и подпараграфи“

 Община Русе                                                                                                              -36327лв.

Всичко за дейност:                                                                                                             0лв.

Всичко за функция:                                                                                                           0лв.

ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“

Дейност 623 „Чистота“ кметство Мартен

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”                   +30000лв.

Обект „Дробилка за клони – употребявана“

за кметство Мартен    +30000лв.

§1020 „Разходи за външни услуги“                                                                           -30000лв.

Всичко за дейност:                                                                                                             0лв.

Всичко за функция:                                                                                                           0лв.

Всичко разходи местна дейност:                                                                                     0лв.

II. Одобрявам корекция в Приложение №17 Справка за численост на персонала и разходите за заплати за 2020г. за местните дейности, както следва:

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

Дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“ – дофинансиране

                                                                                           било:         става:             корекция:

§0101 „Заплати и възнаграждения на персонала 

нает по трудови правоотношения“                        141 865лв.         171 255лв.     +29 390лв.

Численост на персонала:                                                    14бр.              18бр.               +4бр.  

Всичко разходи по бюджета:                                                                                           0лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)